Volkstuinen

26 apr 2017

Nog zelden zat het Oudewaterse stadhuis zó vol als afgelopen donderdag bij de maandelijkse vergadering van de gemeenteraad. Bijna de hele volkstuinvereniging had acte de présence gegeven in een stil protest tegen de voorgenomen verhuisplannen van het college. De trouwzaal stond in open verbinding met de raadszaal, alle zitplaatsen waren bezet, met nog veel meer staande mensen als in een trein op het spitsuur. Borden en spandoeken maakten de boodschap duidelijk. Overigens gedroegen de tuinders zich voorbeeldig en gedisciplineerd, er kwam anderhalf uur lang geen onvertogen woord of wanklank van de publieke tribune.

Voorzitter Gerard van Heemskerk mocht een manifest over de volkstuinen voorlezen, met daarin tien punten over de sociale cohesie, de lichaamsbeweging, het gezonde voedsel, het educatieve aspect en de verwachte tijdsduur om van een vers ontgonnen stuk klei een lekker potgrondje te maken: veel oudere tuinders zullen afhaken. Deze inzichten werden bij wijze van petitie aan de burgemeester overhandigd. Daarop mocht Kees de Bruijn namens de CDA-fractie een motie indienen, waar de raad over moest beslissen. De strekking van de motie was: afzien, nu en voor altijd, van een verhuizing van het volkstuincomplex. Zouden de coalitiepartijen het aandurven met de verkiezingen minder dan een jaar na nu om al die kiezers in de zaal een stemadvies te geven in de vorm van het afwijzen van de motie? René van den Hoogen ging politiek-hard in tegen het CDA: zo'n motie was een frutpapiertje, en niets meer dan stemmingmakerij. Van den Hoogen wilde zich maar al te graag afficheren als de jarenlange belangenbehartiger van juist het volkstuinwezen. "Wij, de Onafhankelijken, zijn de partij van de volkstuinders," claimde hij, en verweet tegelijkertijd het CDA retoriek. Hij kreeg er zowaar de handen van de aanwezigen mee op elkaar. Minder waardering vanuit de zaal was er voor het standpunt van de VVD/D'66: wij willen de intentie van Duindam voortzetten. Ook helder.

Tekeningen

De coalitie noemt het lot van de volkstuinen nu 'een intentie van het college om in samenspraak met de volkstuinders (de veelgeprezen burgerparticipatie!) naar alternatieven te zoeken'. Punt van aandacht was daarbij de vraag of er nu wel of niet sprake was geweest van een plan, toen wethouder Duindam op 29 maart de verhuizing van de tuinen aankondigde. Geen van de dertien raadsleden rond de tafel was daar in persoon bij aanwezig geweest, en daardoor kwam de wethouder ermee weg door het een 'intentie' te noemen. Maar op de avondbijeenkomst van 29 maart lagen er, voor wie het weten wil, wel degelijk metersgrote plattegronden op tafel, met een ambtenaar erbij die uitleg gaf aan eenieder die het wilde horen wat er naar waar verschoven moest worden. In spreektaal heten dat wel degelijk 'plannen'.

Tenslotte had wethouder Duindam het laatste woord: de samenhang van al deze voornemens is de leefbaarheid van de stad, waarover u, gemeenteraad, een opdracht gegeven hebt in de vorm van een woonvisie: er moeten zoveel mogelijk huizen bij. De enige bouwgrond die de gemeente nog niet verkocht heeft, is het Statenland en daar moeten we optimaal gebruik van maken, dus daar géén nieuw zwembad, camperstandplaats en skeelerbaan. Uw raad heeft ook in 2015 de opdracht aan het college gegeven te verkennen welke mogelijkheden voor een zwembad er lagen aan de Noort Syde. Aangezien de provincie vooralsnog niet te vermurwen is om het zwembad en de skeelerbaan aan de andere kant van de sporthal te leggen, is de meest voor de hand liggende optie zoals geschetst het verplaatsen van het volkstuincomplex naar de plek waar die van de provincie welkom is, om plaats te maken voor het zwembad en de skeelerbaan.

Duindam: de communicatie had achteraf bezien anders gekund, en ik betreur het dat dat geleid heeft tot de hakken diep in de tuinaarde. Ik hoop dat we met u in gesprek kunnen blijven.

De motie van het CDA kreeg de CU/SGP mee, maar werd door de coalitie afgestemd. De volkstuinders gingen vermoedelijk met gemengde gevoelens naar huis.

kijkopIJsselstreek.nl