Pastorie wordt nieuw leven ingeblazen

22 mrt 2017

Vanaf de Kapellestraat zijn slechts een bouwliftje en een enkele afvalbak waarneembaar voor het rijksmonument dat de pastorie van de Sint Franciscuskerk is. Achter de voorgevel is een rigoureuze verbouwing gaande die nieuw leven gaat inblazen in het uit 1881 stammende gebouw.

Ooit was de pastorie het middelpunt van katholiek Oudewater waar pastoors, kapelaans, huishoudsters en priesters met emeritaat een hechte gemeenschap vormden. Met het vertrek naar Limburg van pater Martin de Korte in 2011 werd de huisvestingsfunctie van het gebouw beëindigd en bleef slechts de functie van administratie- en vergaderruimte over. Het Heilig Leven, gekoppeld aan de oude pastorie, stond ook ter beschikking van de Oudewaterse geloofsgemeenschap en de conclusie dat er sprake was van een overdaad aan ruimte was alleszins gerechtvaardigd. Afstoten leek geen optie en de gedachte van hergebruik met een stabiele financiële basis vond al gauw aftrek. Twee jaar lang heeft de werkgroep herbestemming zich ingezet om een passende oplossing te vinden. Daarbij werd 'de markt verkend', werden contacten met de overkoepelende instanties gekoesterd en werd gekozen voor The Alignment House als meest geschikte partner. Deze dienstverlenende organisatie neemt na de inpandige restauratie het leeuwendeel van het gebouw in exploitatie.

Splitsing

De Sint Franciscus-parochianen blijven als het bouwstof is neergedaald de beschikking houden over het achterste deel van de benedenetage, het gedeelte dat de verbinding vormt tussen de sacristie en de nieuwbouw aan het Heilig Leven. De keuken, de kelder, de huidige woonkamer, de garage en de tuinen blijven in gebruik bij de parochianen. De opknapbeurt omvat daardoor in feite drie elementen; de scheiding van de benedenverdieping, de noodzakelijke aanpassingen van het achterste deel en de opknapbeurt van de overige ruimten. Aan de buitenkant van het monumentale gebouw zal weinig of niets veranderen of het moet de nieuwe toegang zijn die aan de Heilig Leven-zijde wordt gecreëerd. Aantasting van het, van een blauwwit monumentenschildje voorziene, gebouw is niet aan de orde en bovendien van hogerhand niet toegestaan. Het bestemmingsplan is aangepast en de benodigde bisschoppelijke machtigingen verkregen.

Aandacht voor verleden

In het verleden onderging het gebouw een ruime variatie aan bouwkundige ingrepen die met de ogen van nu als min of meer onwenselijk worden beschouwd. Gepoogd wordt zoveel mogelijk oude elementen die van achter en van boven de verwijderde betimmeringen tevoorschijn komen te hergebruiken. Boven de verlaagde plafonds werd een keur aan steunbalken teruggevonden en de nieuwe huurder/restaurateur heeft er al blijk van gegeven daar gevoel voor te hebben. Zelfs tijdens het gesprek in de sacristie worden nog snel even wat beelden geschoten van de beschildering van het houten plafond in deze ruimte met de bedoeling een uitgangspunt te vormen voor de ontwikkeling van gedachten over nog in te richten ruimten.

Win-win

Met Alignment House is een huurovereenkomst voor de duur van 10 jaar overeengekomen. Deze organisatie beijvert zich om organisaties 'in hun kracht te zetten'. Vrij vertaald houdt dit in dat deze dienstverlenende organisatie er naar streeft organisaties en regio's door samenwerking sterker en toekomstbestendig te maken. Ook de gemeente Oudewater is daarbij een van de werkterreinen. Met The Alignment House denkt de Oudewaterse tak van de Pax Christi Parochie een partner/huurder in huis te hebben gehaald die de pastorie niet alleen in oude glorie zal doen herrijzen, maar ook weer tot leven zal wekken. Dat er in de tuin een aantal van tien parkeerplekken zal komen is daarbij slechts een klein offer. De combinatie van de bouwbedrijven van Dionisius en Rietveld is vanaf januari bezig met deze niet eenvoudige klus die volgens Cees Jongeling van de locatieraad kan worden gekwalificeerd als de creatie die voor beide partijen een win-win-situatie oplevert.

kijkopIJsselstreek.nl
Gerard van Hooff